Over Mantelfoon

Wat is Mantelfoon?

De Mantelfoon is een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor mantelzorgers. De zorgcentralisten van de Mantelfoon bieden een luisterend oor en geven advies en ondersteuning. Heeft een mantelzorger meer ondersteuning nodig, dan koppelt de zorgcentralist hen aan een mantelzorgcoach van wmo radar. Om vanuit hier samen het probleem aan te pakken.

Download Flyer

Waarom bestaat de Mantelfoon?

Mantelzorgen kan een gevoel van voldoening geven, maar er is ook risico op overbelasting. Er komt veel op de schouders van deze mantelzorgers terecht. Daarnaast is er sprake van veranderingen in de zorg. Er komt steeds minder professionele hulp en er moet steeds meer uit de mantelzorger zelf en zijn/haar omgeving komen. Ook zal de groep die mantelzorg ontvangt groter worden vanwege vergrijzing, en veranderingen in de zorg. Daarnaast laat onderzoek zien dat mantelzorgers het lastig vinden om de juiste informatie te vinden. Zij geven aan behoefte te hebben aan een plek waar ruimte is voor emotionele ontlading.

Mantelfoon bouwt hiernaast ook aan een stedelijk netwerk van organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Het wordt een knooppunt waar kennis en ervaring rondom mantelzorg worden verzameld en gedeeld. Het steunpunt wil daarbij het bewustzijn rond mantelzorg vergroten, behoeftes in kaart brengen en waardering voor mantelzorgers tonen.

Wat is het doel van de Mantelfoon?

Het voornaamste doel van de Mantelfoon is (over-)belasting van mantelzorgers voorkomen, danwel verminderen of oplossen; door te luisteren naar verhalen en mee te denken over wat mogelijk is om de mantelzorger te ontlasten.

Waarom in Rotterdam?

Rotterdam telt ruim 85.000 mantelzorgers : mensen die – veelal dagelijks – zorgen voor hun naaste of een bekende. Variërend van kinderen die voor hun zieke moeder zorgen tot buren die te hulp schieten als een oudere het niet meer alleen redt. We weten dat nu één op de vijf Rotterdammers mantelzorgtaken verricht en dat dit binnen enkele jaren één op de drie zal zijn. Mede door de toenemende vergrijzing en de afname van het beschikbare zorgbudget per inwoner neemt het aantal mantelzorgers de komende jaren sterk toe.

Het gemeentebestuur van Rotterdam zag dit als een belangrijke uitdaging in de toekomst en achtte het noodzakelijk in 2019 te werken aan een steunpunt voor mantelzorgers om deze te ontlasten.

6.2

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik mantelzorger?
6.2.1

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie.

 

De officiële definitie zoals die in de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) gebruikt wordt, is:

 

‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

 

Belangrijkste elementen van mantelzorg:

  1. je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende
  2. die persoon heeft jouw hulp hard nodig
  3. je helpt met meer dan enkel licht huishoudelijke taken

 

Vaak wordt gesproken van mantelzorg wanneer je meer dan 8 uur per week voor iemand zorgt, langer dan 3 maanden.

Wat voor vergoedingen zijn er voor mantelzorgers?
6.2.2

Er zijn verschillende vergoedingen of tegemoetkomingen voor mantelzorgers, waar je voor in aanmerking komt verschilt per situatie.

 

Mantelzorgwaardering

De gemeente Rotterdam bedankt mantelzorgers met een Rotterdampas waarmee je gratis of met korting leuke en daarmee ontspannende dingen kunt doen. Ook krijg je als mantelzorger € 25,- OV-tegoed. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je je te registreren als mantelzorger middels een mantelzorgverklaring. In principe kan iedereen zich aanmelden als mantelzorger. De stelregel is dat je als mantelzorger minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden zorgt voor iemand.

Vraag hier de mantelzorgverklaring aan: https://www.rotterdam.nl/loket/mantelzorgverklaring/

 

Mantelzorgparkeervergunning

Als je als mantelzorger de auto gebruikt om degene die je verzorgt te bezoeken, kunnen parkeerkosten hoog oplopen. Als degene waarvoor je zorgt een WMO- of WLZ-indicatie heeft, kun je in aanmerking komen voor een mantelzorgparkeervergunning via de gemeente Rotterdam. Op de volgende pagina van de gemeente Rotterdam staat meer informatie over de vergunning en hoe je hem aan kunt vragen: https://www.rotterdam.nl/loket/mantelzorgparkeervergunning/

 

Extra kinderbijslag

Wanneer je als ouder(s) thuiswonende kinderen hebt die ernstig ziek zijn dan kan je in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Het is een extra bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. De kinderbijslag kan bij de www.svb.nl/nl worden aangevraagd.

 

Belastingaftrek

Wanneer je voor iemand zorgt waarmee je woont, dan kun je mogelijk belastingaftrek krijgen voor de extra kosten die het zorgen met zich meebrengt. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het wel nodig dat je belastingaangifte doet. Bekijk welke kosten je kunt aftrekken voor de belastingdienst op: https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/zorgkosten-aftrekken-van-de-belasting

Waar moet ik als mantelzorger in deze corona-tijd rekening mee houden?
6.2.3

Voor deze vraag verwijzen wij naar de uitgebreide informatie op de website van Mantelzorg.nl

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus

Zijn er beschermingsmiddelen tegen corona beschikbaar?
6.2.4

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Als mantelzorger kun je beschermingsmiddelen aanvragen door een mailtje te sturen naar het actiecentrumghor@vr-rr.nl. Daar worden een aantal  vragen gesteld  bijvoorbeeld is er daadwerkelijk sprake van besmetting? De richtlijnen van het RIVM worden aangehouden of beschermende middelen worden verstrekt.

 

Bij 7 apothekers in de regio zijn pakketten bezorgd die dan vervolgens daar opgehaald kunnen worden.

 

Overigens is het goed om te weten dat de distributie over een paar weken weer anders gaat.

Wanneer dit verandert informeren wij je hierover op deze website.

Welke ondersteuning kan ik als mantelzorger krijgen?
6.2.5

De ondersteuning die geboden kan worden is afhankelijk van de situatie van de zorgvrager en jouw situatie. Welke zorg heeft degene waarvoor je mantelzorger bent nodig? Welke hulp vindt hij of zij fijn en welke zorgtaken geef je het liefst zelf ( tijdelijk) uit handen?

 

De gemeente Rotterdam biedt ondersteuning voor mantelzorgers vanuit de WMO. Via de Vraagwijzer kunt u hier een aanvraag voor indienen. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning of voor dagbesteding.

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden ook ondersteuning voor mantelzorgers. Variërend van vervangende zorg tot het volgen van een cursus om balans te vinden in het zorg geven.

Wanneer u de zorg thuis niet meer aankunt, omdat de zorg te intensief wordt kun je een  aanvraag voor 24 uurs zorg doen via de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

 

De mantelzorgcoach van Mantelfoon kijkt samen met je mee welke vorm van ondersteuning het beste bij de situatie past en waar je gebruik van kunt maken. Stuur een mailtje naar info@mantelfoon.nl of bel.

Ik moet opeens voor een ziek familielid zorgen. Er komt zoveel op mij af. Wie kan mij helpen om dit allemaal op een rijtje te zetten?
6.2.6

Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je. Begrijpelijk dat er opeens heel veel nieuwe dingen op je pad komen.

Een goed contact met de (huis)arts, de praktijkondersteuner van de huisarts en overige zorgprofessionals is belangrijk. Zij kunnen je informeren over de zorg die de komende tijd nodig is en over het verloop van de ziekte of aandoening.

 

Naast de praktische zorgtaken kan mantelzorg ook emotioneel belastend zijn. Het is belangrijk dat je ook ruimte hebt voor je eigen emoties. Je kunt in gesprek gaan over de psychische belasting met de praktijkondersteuner van de huisarts of met één van de mantelzorgcoaches.

Het kan fijn zijn om je emoties te delen en je zorgen te uiten. Wanneer je jouw zorg deelt kan er met je meegedacht worden en sta je er niet alleen voor.

Wat is respijtzorg?
6.2.7

Bij respijtzorg of vervangende zorg, worden tijdelijk jouw mantelzorgtaken overgenomen. Het is belangrijk dat je als mantelzorger regelmatig een adempauze kunt nemen, wetend dat de zorg voor jouw naaste goed geregeld is. Respijtzorg kan op verschillende manieren: ondersteuning bij jou thuis of juist buitenshuis. Het kan elke week of bijvoorbeeld alleen tijdens een weekend of vakantie.

 

Een aantal aanbieders van respijtzorg in Rotterdam zijn:

  • Mantelaar
  • Saar aan Huis
  • Thuishulp Rotterdam
  • Logeerhuis de Buren

 

De mantelzorgcoach van Mantelfoon denkt graag mee en adviseert welke vorm van respijtzorg bij jullie situatie past. Stuur een mailtje naar info@mantelfoon.nl of bel.

Hoe regel ik respijtzorg?
6.2.8

Respijtzorg regelen verschilt per vorm van vervangende zorg.

De aanvraag kan gaan via de gemeente via 14010 en de Vraagwijzer of via de Wet langdurende zorg via CIZ, of je zorgverzekeraar. Het hangt af van de ondersteuning die nodig is.

 

De mantelzorgcoach van Mantelfoon denkt graag mee en informeert je over de mogelijkheden in Rotterdam en specifiek in jouw wijk. Stuur een mailtje naar info@mantelfoon.nl of bel.

Wat is een mantelzorgmakelaar?
6.2.9

De mantelzorgmakelaar is er voor de mantelzorger en kijkt samen met hem/haar wat er nodig is om alle taken op het gebied van zorg, gezin, werk en sociaal leven op een gezonde manier te kunnen blijven combineren.

 

De mantelzorgmakelaar onderzoekt de diverse mogelijkheden voor ondersteuning en informeert hierover.  Indien nodig worden de regeltaken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning adequaat georganiseerd wordt.

 

Mantelzorgmakelaars werken veelal als zelfstandige en berekenen een uurtarief. Door een aantal zorgverzekeraars worden de kosten tot een bepaald maximum vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Check daarvoor de voorwaarden van jouw zorgverzekering.

 

In het Rotterdampakket van VGZ is de maximale vergoeding voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar bijv. € 500,- per jaar.

Is mantelzorg verplicht?
6.2.10

Je bent niet verplicht mantelzorg te verlenen aan een zieke of hulpbehoevende in jouw omgeving. Dat het wel verplicht lijkt, komt doordat er bij de indicatiestelling het begrip ‘gebruikelijke zorg’ wordt gebruikt. Dit is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar, zoals het overnemen van de huishoudelijke taken.

 

Voor gebruikelijke zorg kun je geen professionele hulp krijgen, omdat van een inwonende wordt verwacht dat hij of zij de huishoudelijke taken op zich neemt en dus mantelzorg verleent. Voor persoonlijke verzorging kan daarentegen wel professionele zorg (mantelzorgondersteuning) worden aangevraagd. Om beroep te kunnen doen op mantelzorgondersteuning, is het een vereiste dat de zorg langer dan drie maanden nodig is.

wmo radar

Wmo radar werkt dagelijks aan de nieuwe samenleving; een samenleving waarin we klaarstaan voor elkaar. Door bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken aan elkaar te verbinden, wordt er een betere omgeving gecreëerd waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is.

Lees meer over wmo radar

De Zorgcentrale

De ZorgCentrale is een professionele dienstverlener van alarmering, monitoring en bereikbaarheidsdiensten ten behoeve van de hulpbehoevende mens. De ZorgCentrale biedt ondersteuning aan een efficiënt en toekomstgericht zorgproces. Kwaliteit, een integrale aanpak, onafhankelijk, duurzaamheid en transparantie staan hierbij centraal.

Lees meer over De Zorgcentrale

Incluzio

De manier waarop zorg en welzijn in Nederland georganiseerd zijn is beperkt houdbaar. De kosten stijgen, de vraag neemt toe en er is veel te weinig menskracht en budget beschikbaar om het systeem in stand te houden. Gelukkig kan het anders. Incluzio is een organisatie die laat zien dat een volledig andere aanpak mogelijk is, door anders te organiseren. Van onderop, met vertrouwen in de potentie van burgers en professionals, het wegnemen van onnodige regels en bureaucratie, visie op de kansen van samenwerking en oog voor het individu. Incluzio richt zich op het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Naast thuisdienstbedrijven Axxicom en Cordaan Thuisdiensten is ook De ZorgCentrale onderdeel van Incluzio, net als Incluzio Uitvoering actief in ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarnaast is het bedrijf in een groeiend aantal gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de sociale basis. Dat doet ze niet alleen; Incluzio gelooft in de kracht van bewoners. Samen met bewoners, vrijwilligers en vele partners maakt Incluzio van iedere buurt een betere buurt. Door lokaal te organiseren, dichtbij bewoners, met een integrale werkwijze. Incluzio is onderdeel van de Facilicom Group – de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland.

Lees meer over Incluzio
Lees meer over Axxicom
Lees meer over Cordaan Thuisdiensten
Lees meer over Incluzio Uitvoering

Mantelfoon wordt mede mogelijk gemaakt door: