Wonen & Leven

Thuiswonen

Wanneer degene waarvoor je zorgt het huishouden niet meer zelfstandig kan bijhouden en het overnemen van deze taak voor jou ook te belastend wordt. Thuiszorgorganisatie bieden deze dienst aan. Je kunt hiervoor in aanmerking komen via de WMO, hiervoor dient je een vraag in bij de Vraagwijzer.

Bekijk de Vraagwijzer

Hulp bij persoonlijke verzorging voor jongeren tot 18 jaar

Soms heeft je kind met een beperking of aandoening hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij tandenpoetsen, wassen en aankleden. Of hulp bij eten en drinken en het gebruik van medicijnen.

Regelen

Hulp bij de verzorging van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt meestal onder de Jeugdwet. Jouw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vraag je gemeente om meer informatie over toegang tot jeugdhulp.

Met een lichte verstandelijke beperking via de gemeente

Lees meer op rotterdam.nl

Uitzonderingen

Heeft jouw kind ernstige lichamelijke beperkingen en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind misschien een doorverwijzing voor intensieve kindzorg. Jouw zorgverzekeraar vergoedt intensieve zorg voor je kind.

Heeft jouw kind een verstandelijke of zintuiglijke beperking en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt jouw kind mogelijk zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een ernstige verstandelijke beperking, hiervoor kom je in aanmerking als je een CIZ indicatie heeft voor langdurige zorg.

Langdurige zorg aanvragen in vier stappen

Heeft jouw kind een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan kan gespecialiseerde behandeling onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Ik heb hulp nodig

In veel gevallen is de hulp van een cliëntondersteuner van MEE of een mantelzorgmakelaar nodige om de juiste hulp vinden bij jonge kinderen en jongeren.

Wmo-arrangementen

De gemeente koopt periodiek Wmo-arrangementen in om te zorgen dat ook kwetsbare volwassen Rotterdammers kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. De term ‘arrangement’ verwijst naar het pakket van oplossingen voor de ondersteuningsbehoefte

Een Wmo-arrangement kan bestaan uit ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:

 • Sociaal en persoonlijk functioneren
 • Het voeren van een huishouden
 • Het doen van de financiën
 • Het hebben van een zinvolle dagbesteding
 • Zelfzorg en gezondheid
 • Nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting
 • Mantelzorgondersteuning met verblijf

Op de website van de gemeente staat met welke zorgaanbieders de gemeente contractafspraken heeft gemaakt.

Lees meer op rotterdam.nl
Overzicht van aantal beschikbare bedden voor o.a. tijdelijk verblijf / respijtzorg

Op website “Verwijshulp” staan de logo’s van de zorgaanbieders. Wanneer je op het logo klikt, komen de contactgegevens in beeld. De zorgaanbieders hebben klantadviseurs in dienst die je verder helpen met het regelen van de juiste zorg.

Eigen bijdrage

In 2020 is de eigen bijdrage voor de voorzieningen vanuit de WMO 19 euro per maand.

Uitzondering op eigen bijdrage

Bij gehuwden of partners, waarvan er minimaal één nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is  Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.Bereik je de AOW-leeftijd in de loop van het jaar? Dan bedraagt de eigen bijdrage maximaal 19 euro per maand.

Voor meer over de Wmo, zoals informatie over procedures, wetgeving en betrokken organisaties, kun je terecht op de website van regelhulp.

Lees meer op regelhulp.nl

Wijkverpleging

Wanneer de zorgvrager persoonlijke zorg en verpleging aan huis nodig heeft, kan een beroep gedaan worden op wijkverpleging. De huisarts kan verzoek tot ondersteuning voor wijkverpleging regelen.

Je kunt ook zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige via een thuiszorgorganisatie. Een doorverwijzing van je huisarts is niet nodig. De wijkverpleegkundige kan een indicatie stellen. In de indicatie of doorverwijzing staat welke zorg je naaste vergoedt krijgt.

De kosten van wijkverpleging worden rechtstreeks door je zorgverzekeraar vergoed.

Op ZorgkaartNederland staan de gegevens van de thuiszorg en wijkverpleging, inclusief reviews en scores van klanten.

Neem contact op met een wijkverpleegkundige via een thuiszorgorganisatie
Bekijk gegevens van de thuiszorg en wijkverpleging

De meest relevante thuiszorgorganisaties, die wijkverpleging bieden in Rotterdam zijn:

Leliezorggroep
Laurens
Humanitas
Aafje
Buurtzorg

De wijkverpleging kan ook eventueel palliatieve, terminale zorg bieden.

Thuiswonen met zorg uit de Wlz

Heb je blijvend intensieve, langdurige zorg nodig door een beperking, ziekte of ouderdom? En wil je thuis blijven wonen? Dat kan met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).

Wanneer kom ik in aanmerking voor langdurige zorg thuis?

 • Als je voortdurend (intensieve) zorg nodig heeft van iemand die vlakbij is.
 • Als je met (intensieve zorg) verantwoord en veilig thuis kunt blijven wonen.

Welke mogelijkheden voor langdurige zorg zijn er?

De Wlz heeft de volgende mogelijkheden:

Volledig pakket thuis

 • 1 zorgaanbieder levert alle zorg die past bij je zorgprofiel.
 • Het CIZ stelt het zorgprofiel op.
 • Je spreekt met de zorgaanbieder af welke zorg je wil. Je maakt afspraken over wanneer de hulpverlener komt. De afspraken leg je samen vast in een zorgplan.
 • Bij een volledig pakket thuis horen ook maaltijden en huishoudelijke hulp.
Lees meer over uw zorgprofiel

Modulair pakket thuis

 • Je krijgt zorg van 1 of meerdere zorgaanbieders thuis
 • Je spreekt met de zorgaanbieder(s) af welke onderdelen – modules – van de Wlz-zorg je wil.
 • Je legt de afspraken samen vast in het zorgplan.
 • Je krijgt geen maaltijden via een modulair pakket thuis.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is een geldbedrag waarmee je zelf zorg inkoopt.

 • Je kiest zelf de zorgverlener(s). Dat kunnen professionele zorgverleners zijn. Maar bijvoorbeeld ook familieleden.
 • Je legt afspraken samen vast in een zorgverleningsovereenkomst.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.
Lees meer over De Sociale Verzekeringsbank

Een combinatie modulair pakket thuis en een persoonsgebonden budget is ook mogelijk. Je krijgt dan bepaalde zorg van een zorgaanbieder uit het modulair pakket thuis. De overige zorg koop je in met een PGB.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Op de website van Mantelzorg.nl is hierover veel informatie te vinden.

Lees meer op mantelzorg.nl

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Er zijn steeds minder verzorgingshuizen. In een verzorgingshuis is de zorg minder intensief dan in het verpleeghuis. Er wordt hulp geboden bij wassen, aankleden, de maaltijden en naar bed gaan. Een verpleeghuis is er voor mensen met ernstige lichamelijke of geestelijke beperkingen bv. na een hersenbloeding of bij dementie

Voor beide woonvormen is een indicatie WLZ nodig. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt hoeveel zorg iemand nodig heeft en daarmee de indicatie.

De zorgvrager kan zo’n indicatie zelf bij het CIZ aanvragen, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Ook de (huis)arts of de thuiszorginstelling kan een indicatie aanvragen.

Check of je in aanmerking komt voor Wlz
Bekijk hier het overzicht van alle verzorgingshuizen

Voordat een verzorgingshuis of verpleeghuis ruimte heeft gaat hier vaak enige tijd overheen. Hierdoor kan het verstandig zijn eerder naar deze optie te kijken dan de situatie er om vraagt. Want in het geval van crisisopvang is er vaak geen keuze. Hiernaast brengt crisisopvang vaak secundaire problemen met zich mee, door de snelheid van het proces. Ons advies, probeer crisisopvang altijd voor te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is.

Particuliere verzorgingshuizen

Hier kunnen zorgvragers zonder indicatie naartoe kunt verhuizen. De bewoner moet echter de rekening dan wel zelf volledig betalen.

Dienstverlening/ gemaksdiensten

Als jij of de persoon voor wie je zorgt door ziekte of een beperking minder goed in staat bent een huishouden te leiden zijn er diverse commerciële vormen van dienstverlening die het makkelijker kunnen maken.

 • Maaltijdvoorzieningen: bv. Apetito of Uitgekookt. Op internet zijn diverse maaltijdservices te vinden. De oplossingen lopen van dagelijks warm tot vriesvers.
 • Boodschappenservice
 • Een pedicure, kapper aan huis
Lees meer op apetito.nl
Lees meer op uitgekookt.nl

Hulpmiddelen

Sommige hulpmiddelen kan je zelf lenen of kopen, bijvoorbeeld in een zorgwinkel. Denk bijvoorbeeld aan een rollator. Voor andere hulpmiddelen zoals een drempel en/of scootmobielen kan je ondersteuning vragen.

Thuiswonend

Hulpmiddelen voor mensen met Wlz-zorg thuis worden vanuit de Wmo/Zvw gefinancierd. Dit kan aangevraagd worden via de gemeente (via Vraagwijzer) en/of via de zorgverzekeraars.

Vergoeding uit WMO

Indien je in aanmerking komt voor individuele voorziening in de vorm van een mobiliteitshulpmiddel of woningaanpassing, kan dit op twee manieren vergoedt worden door de gemeente, via de zogenaamde natura vergoeding of een PGB vergoeding. Bij een natura vergoeding krijg je het product van je gemeente in bruikleen, via de leverancier waarmee de gemeente samenwerkt. Bij het Persoonsgebondenbudget (PGB) krijg je een eenmalig geldbedrag en kan je zelf de leverancier en het gewenste hulpmiddel kiezen. Let op: Voor sommige hulpmiddelen en aanpassingen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat je hiervoor zelf een deel moet betalen. In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal €19,00 per maand.

Wonend in een zorginstelling

Vergoedingen komen voortaan altijd uit de WLZ. Dit gaat om:

 • Hulpmiddelen voor mobiliteit (bv rolstoel, scootmobiel);
 • Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik (bv tillift, hoog-laagbed, roerende voorzieningen genoemd)*.

Werkgerelateerde aanpassingen

Heb je hulp of een hulpmiddel nodig om je werk goed te doen? Bijvoorbeeld een schrijf- of gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kan je hiervoor bij het UWV een vergoeding aanvragen.

Klink hier om een vergoeding aan te vragen bij het UWV

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen zijn soms nodig om de zorgvrager in zijn woning te laten blijven wonen. Sommige voorzieningen kan je zelf aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan handgrepen bij douche of toilet, een verhoogd toilet of extra verlichting of handgrepen. Voor sommige aanpassingen kan je hulp vragen bij de gemeente, bv. een traplift, hellingbaan voor rolstoel of scootmobiel.

De medewerkers van de VraagWijzer kijken samen met je of je in aanmerking komt voor zo’n woningaanpassing.

Lees meer op rotterdam.nl

Voor advies voor de meest passende oplossing in huis en hulp bij de aanvraag kan je een ergotherapeut inschakelen. Deze wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed uit uw basisverzekering van de zorgverzekeraar. Let op; je gebruikt eerst je eigen risico.

Vind een ergotherapeut op zorgkaartnederland.nl

Domotica

Domotica: verzamelnaam voor toepassing van elektronica voor automatisering in huis

Bijvoorbeeld sensoren die je in de woning aanbrengt bv. voor beveiliging of de automatische besturing van een apparaat (lampen) of systeem (verwarming)

Wanneer door dit soort technologische toepassingen mensen langer thuis kunnen wonen, of gezonder ouder worden, valt het onder e-Health.

Lees meer over e-Health

E-health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Maar e-health kan ook helpen bij een gezondere leefstijl of mensen ondersteunen die mantelzorger zijn. Bijvoorbeeld online tests en zelfhulpprogramma’s.

Bekijk het overzicht van apps die worden aanbevolen door de GGD

Onderwijs

Mantelzorg geven als volwassenen is al regelmatig als zwaar te categoriseren. Echter voor jongeren die al vroeg in hun leven extra zorgtaken verrichten is het regelmatig nog moeilijker. Deze kinderen helpen thuis, maken zich vaak zorgen en komen soms zelf juist zorg te kort. Zonder dat ze iets laten merken, omdat ze hun situatie niet uitzonderlijk vinden of anderen niet met hun problemen willen opzadelen. Om deze reden is het zo van belang je situatie op je onderwijsinstelling te bespreken.

Basisschool/ Middelbare school

Door met je leraar/mentor te bespreken wat er thuis speelt kan hij/zij daar rekening mee houden en zo, samen met jou, een persoonlijk leerplan opstellen. Op deze manier hoeven je schoolprestaties niet onder de zorg van je vader, moeder, broer of zus te leiden en is er meer begrip als je vaker afwezig bent etc. Doe dit vooral met een leraar bij je je vertrouwd voelt.

Voorgezet onderwijs (MBO/HBO/WO)

MBO opleidingen: neem contact op met schoolmaatschappelijk werk

Een schoolmaatschappelijk werker kan je je problemen bespreken en krijg je tips en adviezen die je verder helpen. Daarnaast helpt een smw’er jou met praktische zaken zodat jij op school blijft en je studie uiteindelijk met goede resultaten afrondt.

HBO opleidingen: neem contact op met de studieloopbaancoach

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder mantelzorgtaken kan de student dit aangeven bij de studieloopbaancoach. Vaak vindt er dan een verwijzing plaats naar de studentendecaan. Samen met de decaan kijkt de student op welke wijze met de geconstateerde problemen omgegaan kan worden. Daarbij kan het gaan om nadere afspraken met de opleiding, zoals een aangepast rooster of meer tijd om opdrachten in te kunnen leveren. Ook verwijzen decanen vaak door naar specialistische medische zorg, vooral als het gaat om psychische klachten.

WO opleiding: neem contact op met de studieadviseur

Studerende mantelzorgers kunnen bij hun studieadviseur terecht als zij in problemen dreigen te komen door de combinatie van studie en mantelzorg. Een studieadviseur kan dan op maat ondersteuning bieden. Bij studievertraging door mantelzorg kunnen studenten een beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling voor een financiële compensatie.

Reizen

Als jij of de persoon voor wie je zorgt door ziekte of een beperking minder mobiel is, dan zijn er diverse mogelijkheden om toch deel te nemen aan het dagelijkse leven. Zowel in en om het huis, maar ook voor vervoer over korte en lange afstanden. De gemeente Rotterdam heeft een aantal opties om vervoer te regelen wanneer degene waarvoor je zorgt niet meer zelfstandig kan reizen.

Lees meer op rotterdam.nl

Volwassen

Trevvel Samen

Bij Trevvel Samen (voorheen Vervoer op Maat) rij je met anderen in een taxibusje. De vervoerder rijdt door heel Rotterdam en omstreken. Je wordt op het afgesproken adres opgehaald en zonder overstap naar het adres van uw bestemming gebracht. Je moet een Trevvel Samenpas aanvragen (log in met DigiD) om gebruik te maken van Trevvel Samen.

Goed om te weten over Trevvel Samen:

 • Je kunt in de hele gemeente Rotterdam reizen met uw Trevvel Samenpas. Als je buiten de gemeente reist dan kan dit tot maximaal vijf zones rondom je woonadres. Daarbuiten kan je gebruik maken van Valys.
 • Het dragen van een gordel is verplicht tijdens de rit met Trevvel Samen. Voor kinderen moet je zelf zorgen voor een goedgekeurd zitje, bijvoorbeeld een Maxi-Cosi of een stoelverhoger.
 • Je kunt Trevvel Samen niet gebruiken om naar je werk te reizen. Jouw werkgever is verantwoordelijk voor het woon-werkvervoer.
 • Soms moet er verplicht een begeleider met je meereizen. In dat geval, reist deze gratis met je mee op jouw Trevvel Samenpas.
Lees hier meer over de mogelijkheden van Trevvel Samen

Valys

Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem, maar als je verder van huis wilt, dan is er Valys. Je kunt Valys gebruiken als je verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw woonadres. Er zijn 3 opties van vervoer bij Valys:

Valys Basis: Valys Basis is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten je regio.

Valys Begeleid: vervoer van deur tot deur met taxi en trein (2e klas) onder begeleiding.

Valys Vrij: vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij je zelfstandig met de trein reist.

Lees hier meer over de mogelijkheden van Valys

Wijkbus

In alle gebieden kunnen bewoners van 55 jaar of ouder of met een beperking de wijkbus gebruiken. Maar het is nog niet overal op dezelfde manier geregeld. De prijs van het abonnement en de ritprijs kan iets verschillen per gebied.

Neem hiervoor contact op met de welzijnsorganisatie die de wijkbus organiseert in uw gebied (zie hieronder).

Rotterdammers met een indicatie voor collectief aanvullend vervoer die zelf in en uit kunnen stappen, mogen ook gebruik maken van de wijkbus. Dit geeft hen meer keuzevrijheid.

Telefoonnummers wijkbus

Wijkbus Centrum                                  (010) 217 19 19

Wijkbus Charlois                                   (010) 481 76 48

Wijkbus Feijenoord                               (010) 820 18 80

Wijkbus Delfshaven                              06 – 24 66 80 43

Wijkbus Noord                                     (010) 820 18 80

Wijkbus Hillegersberg/Schiebroek         (010) 418 81 21

Wijkbus Hoek van Holland                    (017) 46 30 358

Wijkbus Hoogvliet/Pernis                       (010) 760 22 33

Wijkbus Kralingen/Crooswijk                 (010) 217 19 19

Wijkbus Overschie                                (010) 415 35 35

Wijkbus Prins Alexander                       (010) 455 85 17

Wijkbus Rozenburg                              06 – 28 12 66 12

Wijkbus IJsselmonde                            (010) 479 54 04

Wijkbus Lombardijen                            (010) 419 10 20

Vergoeding

je kunt in aanmerking komen voor een hoog persoonlijk kilometerbudget als je door medische problemen, waar je altijd last van hebt, niet met de trein kunt reizen.

Het betreft een jaarlijks budget van 2350 km waarmee je voor € 0,20 per kilometer met de taxi buiten de regio kan reizen. Voorwaarde is dat de bestemming of het vertrekpunt van de reis meer dan vijf OV-zones van uw woonadres ligt. Om voor dit budget in aanmerking te kunnen komen, dien je allereerst in het bezit te zijn van een Valyspas (het zogenaamde standaard persoonlijk kilometer budget).

Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een vergoeding

Kinderen met een beperking

Leerlingenvervoer, voor kinderen die door ziekte, gedragsproblemen of beperking niet zelfstandig naar school kunnen.

Lees meer op rotterdam.nl

De hulpverlener van jouw kind kan een aanvraag indienen voor vervoer naar een ggz-opvang of –behandeling. De hulpverlener neemt dan contact op met jouw wijkteam van de gemeente. Heb je hier vragen over dan kan je die ook stellen via doelgroepenvervoer@rotterdam.nl. Binnen 48 uur (op werkdagen) krijg jeeen reactie (telefonisch of per e-mail).

Landelijke opties voor het regelen van vervoer

De OV begeleiderskaart

Wanneer degene waarvoor je zorgt door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Dan kan er ene gratis Ov begeleiderskaart aangevraagd worden bij de Nederlandse Spoorwegen. De OV begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s trams, bussen en de regiotaxi.